Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa

Tę starą dobrze znaną metodę wciąż wykorzystujemy na naszych zajęciach, bo wiemy, że przynosi dobre efekty, szczególnie w przygotowaniu do egzaminów międzynarodowych lub matury.

W procesie nauczania metodą gramatyczno-tłumaczeniową nadrzędna jest rola lektora. On występuje jako niekwestionowany autorytet w sprawach językowych; rola słuchacza sprowadza się do wykonywania poleceń.

Zajęcia są prowadzone w języku ojczystym, a polegają głównie na czytaniu i tłumaczeniu zdań oraz wykonywaniu ćwiczeń gramatycznych. Sprawdzanie postępów odbywa się regularnie i ma charakter testowy. Każdy błąd jest poprawiany, od słuchacza wymaga się poprawności wypowiedzi.