Regulamin zajęć grupowych

REGULAMIN 

SZKOŁY JĘZYKOWEJ RED BUS SCHOOL 

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Języków Obcych Red Bus School Małgorzata Stolarczyk – zwana dalej „Szkołą” – jest prywatną instytucją prowadzącą działalność szkoleniową w Opolu. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły, w siedzibie klienta bądź online, w oparciu o autorskie programy nauczania.
 3. Szkołą kieruje Dyrektor. Podczas swojej nieobecności, Dyrektor może przekazać swoje obowiązki pracownikowi sekretariatu Szkoły.
 4. Słuchaczem może być każdy, kto zawrze ze Szkołą umowę o nauczanie, która określi prawa i obowiązki jej stron.
 5. Zapisanie się do Szkoły jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem (numer telefonu, adres, PESEL oraz adres e-mail). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane w danych przez Słuchacza. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Sekretariat może podać numer telefonu Słuchacza lektorowi, który prowadzi zajęcia.

§2 Organizacja zajęć

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.
 2. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 3. Kursy prowadzone są w grupach 5-10 osobowych. Zajęcia mogą odbywać się w grupach mniejszych niż 5 osoby po uiszczeniu przez uczestników dodatkowej opłaty wyrównawczej określonej przez Szkołę.
 4. W przypadku braku zgody uczestników na dokonanie opłaty wyrównawczej, nie jest możliwe utworzenie grupy, gdzie następnie:
  • Zostanie rozwiązana grupa za zwrotem wpłaconej opłaty, po potrąceniu kosztów odbytych zajęć.
  • Za zgodą uczestnika zostanie on przeniesiony do innej grupy na poziomie odpowiadającym posiadanym umiejętnościom językowym, jeżeli jest w niej miejsce.
 5. W wyjątkowych przypadkach grupa może liczyć więcej niż 10 osób.
 6. Zajęcia prowadzone są według harmonogramu zajęć ustalonym przed rozpoczęciem kursu.
 7. Zmiany w harmonogramie sekretariat Szkoły ustala jedynie w wyjątkowych przypadkach  w porozumieniu ze Słuchaczami.
 8. Zajęcia na kursach rozpoczynają się od ok. drugiej połowy września/października i trwają do ok. drugiej połowy czerwca – w zależności od ilości godzin danego kursu.
 9. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
 10. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne oraz w czasie innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie roku szkolnego z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.
 12. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Słuchaczy lub data zakończenia kursu ulega przesunięciu.
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo, gdy sytuacja tego wymaga, wprowadzić zajęcia online.

§3 Opłaty

 1. Zapłata za kurs, zgodnie z obowiązującym cennikiem dokonywana jest w formie zaliczek w określonych okresach rozliczeniowych zawartych w §3 ust 2, a ostateczne ich rozliczenie, proporcjonalnie do świadczonej usługi, następuje na koniec okresów rozliczeniowych.
 2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
  • Zapłata za cały kurs płatny z góry;
  • Semestr letni – obejmujący miesiące od lutego do czerwca danego roku kalendarzowego;
  • Semestr zimowy – obejmujący miesiące od września danego roku kalendarzowego do stycznia kolejnego roku kalendarzowego;
  • 9/10 równych rat miesięcznych (wysokość miesięcznej raty jest to kwota uśredniona i nie odpowiada ilości godzin w poszczególnym miesiącu).
 3. Ostateczne rozliczenie okresów rozliczeniowych następuje na podstawie liczby godzin lekcyjnych zadeklarowanych w umowie na dany rok szkolny zrealizowanych przez Szkołę, niezależnie od obecności Słuchacza na danych zajęciach i powodu ewentualnej absencji.
 4. Osoby rozpoczynające naukę w Red Bus School na kursach grupowych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 130 zł.
 5. Słuchacz ma prawo uzyskać bonifikaty w zakresie cen kursów grupowych wynikających z aktualnego cennika. Maksymalna wartość bonifikat nie może przekroczyć 200zł. Bonifikaty przysługują w następujących przypadkach:
   • 100zł dla wpłacających z góry za cały kurs;
   • 50zł (odliczone od ceny za cały kurs) dla wpłacających z góry za jeden semestr;
   • 50zł dla kontynuujących naukę w Szkole po roku;
   • 50zł dla każdego z członków rodziny naszych Słuchaczy;
   • 50 zł za polecenie Szkoły innej osobie, która zostanie naszym kursantem (lecz nie wyższy niż 150zł);
   • 50zł dla studentów.
 6. Kwota bonifikat odliczana jest zawsze od ostatniej raty w czerwcu bądź pomniejszona zostaje opłata za cały kurs. Bonifikaty obowiązują pod warunkiem terminowych płatności za kursy. W przypadku niedochowania terminów opłat Szkoła ma prawo cofnąć wszystkie udzielone rabaty. Rabaty nie zostają również przyznane, gdy Słuchacz wypowie umowę, w trakcie trwania roku szkolnego i nie ukończy kursu.
 7. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
 8. Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność na zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę do sekretariatu Szkoły o zawieszenie płatności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz określeniem terminu zawieszenia płatności, który nie może przekraczać okresu dłuższego niż 2 miesiące nauki. W sytuacji, gdy Słuchacz dokonał wpłaty za cały kurs, może ubiegać się o zwrot opłat za okres choroby. Procedura jest taka sama jak przy zawieszeniu płatności.
 9. Do całkowitej ceny kursu należy doliczyć opłatę za pakiet startowy w skład, którego wchodzi podręcznik, materiały dodatkowe, dyplom/certyfikat.
 10. Opłata za pakiet startowy jest różna w zależności od materiału przerabianego na zajęciach i wynosi:
  • 125 zł – przy podręczniku Direct Language Lab;
  • 95 zł – przy podręczniku Hippo & Friends;
  • 175 zł – przy podręczniku Kids Box;
  • 220 zł – przy podręczniku Prepare;
  • 265 zł – przy podręczniku Complete First, Complete Advanced;
  • 98 zł – przy podręczniku Repetytorium ósmoklasisty;
  • 30 zł – w przypadku braku podręcznika.
 11. Opłata za pakiet startowy pobierana jest przy rozpoczęciu kursu – wraz z pierwszą płatnością
 12. W przypadku skończenia podręcznika w trakcie roku szkolnego, w którym opłata za pakiet była pobrana, Szkoła zapewnia kontynuację programu dostarczając kolejne części podręcznika lub zapewnia nowy program. W takim przypadku Słuchacz pokrywa opłatę za podręcznik wraz z ratą za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana podręcznika. W przypadku zmiany programu Szkoła zastrzega możliwość wzrostu ceny za podręcznik.
 13. Osoby kontynuujące naukę w grupach w kolejnym roku szkolnym zobowiązują się do uiszczenia pierwszej raty za kurs rozpoczynający się od nowego roku szkolnego do dnia 5 lipca bieżącego roku.
 14. Płatności dokonywane są do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek szkoły, kartą bądź gotówką w sekretariacie szkoły. W przypadku dokonania płatności w sekretariacie szkoły, dowodem wpłaty jest potwierdzenie płatności z terminala, potwierdzenie wpłaty lub faktura.
 15. Po 2 tygodniowym przekroczeniu terminu wpłaty Kursant zostaje zawieszony w swoich prawach i nie może uczestniczyć w zajęciach do momentu uiszczenia wpłaty.
 16. W przypadku przejścia na zajęcia online, kwota za kurs oraz długość zajęć nie ulegają zmianie.

§4 Rezygnacja

 1. Słuchacz ma prawo do rozwiązania umowy po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych, przedstawiając pisemnie wypowiedzenie umowy lub w formie elektronicznej – e-mailem na adres Szkoły (info@redbusschool.pl) z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia umowy, liczonego od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, której płatność nastąpiła za cały rok lub w dwóch płatnościach, zwracana jest wpłacona kwota pomniejszona o koszt zajęć naliczonych do końca okresu wypowiedzenia.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności za kurs językowy za okres łączny 3 miesięcy.

§5 Prawa i zobowiązania szkoły

 1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła zapewnia zastępstwo bądź zajęcia zostają odpracowane w terminach ustalonych pomiędzy lektorem a Słuchaczami.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru na terenie szkoły.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo przenieść kursanta do innej grupy na takim samym poziomie, gdy Słuchacz ewidentnie utrudnia naukę innym kursantom.
 6. Szkoła ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników kursu, gdy jego zachowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub efektywności nauczania innych osób w szkole, z zastrzeżeniem, że Słuchacz nie otrzymuje zwrotu kosztów kursu.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo za zgodą Słuchacza do umieszczania zdjęć lub filmów zrobionych podczas trwania zajęć na stronie internetowej redbusschool.pl, Facebooku, Instagramie oraz w materiałach reklamowych.

§6 Prawa i obowiązki Słuchaczy

 1. Słuchacze zobowiązani są do samodzielnego i systematycznego utrwalania materiału realizowanego na zajęciach.
 2. Osoby rozpoczynające naukę w Szkole zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 130 zł.
 3. Uczestnicy mają prawo do odbycia jednej bezpłatnej lekcji próbnej na kursie grupowym.
 4. Uczestnik z chwilą podpisania umowy deklaruje udział w całości trwania kursu.
 5. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 6. Na zakończenie roku szkolnego Słuchacze otrzymują dyplom/certyfikat ukończenia kursu danego poziomu, który jest średnią arytmetyczną wyników wszystkich form sprawdzających wiedzę.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie Szkoły oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
 2. Słuchacz/Rodzice/Opiekunowie osób małoletnich wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze późn. zm). Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Wraz z podpisaniem Umowy, niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r. do odwołania.

 

Dyrektor

Szkoły Języków Obcych

Red Bus School

Małgorzata Stolarczyk