Regulamin zajęć indywidualnych

REGULAMIN 

SZKOŁY JĘZYKOWEJ RED BUS SCHOOL

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Języków Obcych Red Bus School – zwana dalej „Szkołą” – jest prywatną instytucją prowadzącą działalność szkoleniową w Opolu. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły  lub online w oparciu o autorskie programy nauczania.
 3. Szkołą kieruje Dyrektor. Podczas swojej nieobecności, Dyrektor może przekazać swoje obowiązki pracownikowi sekretariatu Szkoły.
 4. Słuchaczem może być każdy kto zawrze ze Szkołą umowę o nauczanie, która określi prawa i obowiązki jej stron.
 5. Zapisanie się do Szkoły jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem (numer telefonu, adres, PESEL oraz adres e-mail). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane w danych przez Słuchacza.
 6. Słuchacz podpisując umowę, wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu lektorowi prowadzącemu zajęcia, w celu łatwiejszej komunikacji.

§2 Organizacja zajęć

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Umowa indywidualna podpisywana na okres: od dnia zawarcia umowy do końca sierpnia br.
 3. Zapisanie się na zajęcia odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania Słuchacza.
 4. Zajęcia indywidualne prowadzone są w trzech formach: 1 osoba + lektor, 2 osoby + lektor, 3 osoby + lektor.
 5. Zajęcia mogą być prowadzone przez polskiego lektora lub native speakera.
 6. Kursant zapisując się na zajęcia podaje Sekretariatowi szkoły swoją dyspozycyjność. Następnie Szkoła zobowiązuje się znaleźć lektora dla kursanta. Dopiero po znalezieniu lektora i potwierdzeniu wiadomością SMS z terminem zajęć przez Szkołę, kursant rozpoczyna lekcje.
 7. Zajęcia prowadzone są według harmonogramu ustalonego przed rozpoczęciem zajęć, który może ulec zmianie po konsultacji z Sekretariatem szkoły oraz lektorem.
 8. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.
 9. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne oraz w czasie innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie roku szkolnego z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.
 11. W przypadku odwołania zajęć zarówno ze strony lektora jak i kursanta 24h przed terminem lekcji: zajęcia nie przepadają. Można je odrobić po wcześniejszej konsultacji z Sekretariatem i lektorem. W przeciwnym razie zajęcia przesuwają się w czasie.
 12. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły/lektora w tym samym dniu, lektor ma obowiązek przeprowadzić jedne zajęcia gratis. Natomiast gdy Kursant odwołuje zajęcia w tym samym dniu, musi ponieść koszt tych zajęć.
 13. Wykupione zajęcia w danym roku szkolnym nie przechodzą na kolejny rok szkolny.
 14. Szkoła zastrzega sobie prawo, gdy sytuacja tego wymaga, wprowadzić zajęcia online.

§3 Opłaty

 1. Zapłata za zajęcia indywidualne odbywa się cyklicznie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W tym przypadku wykupuje się określony pakiet zajęć. Kursant przy podpisywaniu umowy decyduje się co, ile zajęć chce opłacać swoje lekcje.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest wniesienie opłaty za określoną liczbę zajęć, wynikającą z umowy.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć w przypadku braku płatności.Gdy pakiet zajęć się kończy Sekretariat wysyła SMS z przypomnieniem o zapłacie kolejnego pakietu. Jednak, gdy od dnia wysłania SMS-a, w ciągu tygodnia nie zostanie uregulowana opłata, a lekcje będą się odbywać zgodnie z planem, Szkoła ma prawo do wstrzymania zajęć. Lekcje zostaną ponownie wznowione, gdy zostanie uregulowana opłata.
 4. Słuchacz ma prawo uzyskać bonifikaty:
  1. w przypadku kontynuacji nauki w naszej szkole:
   • rabat 3 zł na każdej 45/50 minutowej lekcji;
   • rabat 4 zł na każdej 60 minutowej lekcji.
  2. w przypadku wykupienia 40 zajęć z góry;
   • rabat 3 zł na każdej 45/50 minutowej lekcji;
   • rabat 4 zł na każdej 60 minutowej lekcji.
 5. Wyżej wymienione rabaty nie łączą się.
 6. Do całkowitej ceny kursu należy doliczyć opłatę za pakiet startowy w skład, którego wchodzi podręcznik, materiały dodatkowe oraz dyplom/certyfikat.
 7. Opłata za pakiet startowy jest różna w zależności od materiału przerabianego na zajęciach i wynosi:
  • 125 zł – przy podręczniku Direct Language Lab;
  • 95 zł – przy podręczniku Hippo & Friends;
  • 175 zł – przy podręczniku Kids Box;
  • 220 zł – przy podręczniku Prepare;
  • 265 zł – przy podręczniku Complete First, Complete Advanced;
  • 30 zł – w przypadku braku podręcznika.
 8. Opłata za pakiet startowy pobierana jest przy podpisaniu umowy bądź przelewem razem z opłatą za wybrany pakiet zajęć.
 9. W przypadku ukończenia podręcznika w trakcie roku szkolnego, w którym opłata za pakiet była pobrana, szkoła zapewnia kontynuację programu dostarczając kolejne części podręcznika lub zapewnia nowy program. W takim przypadku słuchacz pokrywa opłatę za podręcznik. W przypadku zmiany programu szkoła zastrzega możliwość wzrostu ceny za podręcznik.
 10. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek szkoły, kartą lub gotówką w sekretariacie szkoły. W przypadku dokonania płatności w sekretariacie szkoły, dowodem wpłaty jest potwierdzenie płatności z terminala, potwierdzenie wpłaty lub faktura.
 11. W przypadku przejścia na zajęcia online, kwota za kurs oraz długość zajęć nie ulegają zmianie.

§4 Rezygnacja

 1. Słuchacz ma prawo do rozwiązania umowy po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych, przedstawiając pisemnie wypowiedzenie umowy lub w formie elektronicznej – e-mailem na adres Szkoły (info@redbusschool.pl). W tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, kursantowi jest zwracana kwota za niewykorzystane zajęcia.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności za kurs językowy.

§5 Prawa i zobowiązania szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła zapewnia zastępstwo bądź zajęcia zostają odpracowane w terminach ustalonych pomiędzy lektorem a Słuchaczem.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru na terenie szkoły.
 5. Szkoła ma prawo skreślić Słuchacza z listy uczestników kursu, gdy zachowanie Słuchacza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub efektywności nauczania innych osób w szkole, z zastrzeżeniem, że Słuchacz nie otrzymuje zwrotu kosztów kursu.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo w porozumieniu ze Słuchaczem do umieszczania zdjęć lub filmów zrobionych podczas trwania zajęć na stronie internetowej redbusschool.pl, Facebooku, Instagramie oraz w materiałach reklamowych.

§6 Prawa i obowiązki słuchaczy

 1. Słuchacze zobowiązani są do samodzielnego i systematycznego utrwalania materiału realizowanego na zajęciach.
 2. Uczestnicy mają prawo do odbycia jednej płatnej lekcji próbnej. Opłata jest pobierana według obowiązującego cennika.
 3. Uczestnik z chwilą podpisania umowy deklaruje udział w całości trwania kursu.
 4. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają Rodzice/Opiekunowie prawni.
 5. Na żądanie Słuchaczowi przysługuje dyplom/certyfikat ukończenia kursu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie Szkoły oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
 2. Słuchacz/Rodzice/Opiekunowie osób małoletnich wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018r., poz. 1000 ze późn. zm). Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Wraz z podpisaniem Umowy, niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r. do odwołania.

 

Dyrektor

Szkoły Języków Obcych

Red Bus School

Małgorzata Stolarczyk